Siostry zakonne

ZGROMADZENIE SŁUG JEZUSA
Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 10.
Telefon (18) 207 74 01

Jesteśmy żeńskim zgromadzeniem założonym przez bł. o. Honorata Koźmińskiego (1829-1916) i Eleonorę Motylowską (1856-1932) jako zgromadzenie ukrytego życia zakonnego. Zgromadzenie powstało 8&nbspgrudnia 1884 r. w Warszawie. W 1908 r. uzyskało od Stolicy Apostolskiej dekret zatwierdzający.

Żyjemy duchowością franciszkańską, a naszym specyficznym charyzmatem jest naśladowanie Chrystusa, który przyszedł, aby służyć. Naśladujemy też Jezusa w Jego ukrytym życiu w Nazarecie.

Służymy Jezusowi na dwa sposoby: bezpośrednio samemu Jezusowi przez życie trzema ślubami: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, modlitwę, pokutę, ofiarę i przez tworzenie wspólnoty oraz Jezusowi w bliźnich, zwłaszcza w&nbspdziewczętach.

Po Jezusie Chrystusie wzorem dla nas jest Najświętsza Maryja Panna. Ona sama siebie nazwała służebnicą Pańską i dlatego jest przykładem postawy służebnej wobec Boga i ludzi. Staramy się naśladować Maryję i odwoływać do Jej pomocy, by kształtować swoje życie duchowe i życie apostolskie Zgromadzenia według wzoru służebnicy Pańskiej. Również w przyjęciu charyzmatu życia ukrytego naśladujemy Maryję, która na zewnątrz w niczym nie różniła się od ówczesnych kobiet. Świętujemy szczególnie uroczystości Zwiastowania Pańskiego jako dzień Wcielenia Jezusa Chrystusa i wypowiedzenia przez Matkę Najświętszą jej „fiat” oraz Niepokalanego Poczęcia, w którym Bóg ukazał Jej czystość i świętość.

Naśladowanie Maryi wyraża się także w naszym apostolstwie, podejmowanym jako służba w duchu siostrzanym i macierzyńskim wobec dziewcząt.

Św. Franciszek z Asyżu jest w Zgromadzeniu czczony jako ojciec duchowy i wzór do naśladowania. Duchowość franciszkańska przejawia się w modlitwie, skoncentrowanej tak jak modlitwa Maryi na Osobie Chrystusa, i adoracji, zapale ewangelizacyjnym, wzajemnej służebnej miłości między siostrami, podejmowaniu trudów życia codziennego i pracy jako aktów pokuty i wyrzeczenia się własnej woli ze względu na miłość do Boga.

Cechą charakterystyczną Zgromadzenia jest życie ukryte, tzn. nie ujawniamy swojej konsekracji zakonnej, tej „tajemnicy królewskiej” powołania zakonnego, jak mówił bł. Honorat. Nie nosimy habitów. Życie ukryte wpływa na nasze życie duchowe, jest pomocą w dążeniu do świętości i szkołą pokory. Wpływa ono także na nasze apostolstwo, gdyż ułatwia docieranie do osób i środowisk niechętnych, a&nbspnawet wrogich Bogu i Kościołowi.

Staramy się być apostołkami przez obecność w środowiskach osób świeckich, modlitwę, cierpienie, pokutę i pracę. Zadaniem apostolskim Zgromadzenia jest służenie przede wszystkim dziewczętom, m.in. przez pomoc w przygotowaniu do odpowiedzialnego życia zgodnego z&nbspEwangelią i własnym powołaniem oraz do podjęcia pracy zawodowej i świadczenia o Jezusie Chrystusie. Pomagamy znaleźć pracę, prowadzimy bursy, rekolekcje, dni skupienia.

Wspieramy też rodziny przez spotkania formacyjne i pomoc w&nbspwychowywaniu dzieci np. przez prowadzenie świetlic środowiskowych, szkoły, przedszkola, katechizację.

Wspomagamy osoby niepełnosprawne i starsze w domach opieki.

Wszystkie te prace pełnimy jako powierzone nam przez Jezusa Chrystusa Sługę, zatroskanego o&nbspkażdego człowieka.

W 1992 r. Zgromadzenie podjęło pracę na misjach w Boliwii, służąc tamtejszym mieszkańcom przez głoszenie Chrystusa, przygotowanie do sakramentów świętych, obsługę kościołów i kaplic, roznoszenie Jezusa Eucharystycznego do chorych, pracę w szkołach, przedszkolach, wspomaganie biednych i&nbspuczestniczenie w wyprawach ewangelizacyjnych do miejsc położonych daleko od centrów pastoralnych. Misjonarki liczą bardzo na pomoc ludzi dobrej woli, którzy ogarną duchową adopcją dzieci boliwijskie, żyjące w trudnych warunkach.

Obecnie żyjemy, modlimy się i podejmujemy pracę w 33 wspólnotach w Polsce, w Boliwii, na Ukrainie, w USA i Wielkiej Brytanii.

Przy Zgromadzeniu istnieje Apostolskie Zjednoczenie Córek Maryi dla dziewcząt i kobiet o duchu apostolskim, mających powołanie do życia poświęconego Bogu w świecie i do apostolstwa w łączności ze Zgromadzeniem Sług Jezusa, ale poza życiem wspólnym. Córki Maryi apostołują przede wszystkim przykładem życia we własnym środowisku rodziny i pracy.

W naszej formacji obowiązuje roczny postulat, dwuletni nowicjat oraz sześcioletni okres ślubów czasowych, uwieńczony wieczystą profesją zakonną.

Dom generalny Zgromadzenia znajduje się w Warszawie, a nowicjat – w Otwocku.